Handledning på webben

I den här delen beskriver vi webbhandledningsplattformen som håller på att byggas. Dessutom strävar vi efter att lyfta fram andra riksomfattande eller regionalt viktiga tjänster som erbjuder webbhandledning.

I utvecklingen av webbhandledningen ligger huvudvikten i det inledande skedet på yrkesvals- och karriärvägledning. 

Webbhandledningens utvecklingsgrupp inledde sin verksamhet i december 2015, och dess medlemmar består av experter från arbets- och näringsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Koordinaatti – Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecentral, nationella kompetenscentret för livslång vägledning VOKES, samt NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentraler..

Webbhandledningens lägesrapport 11/2017

Webbhandledningstjänstens utveckling har gått vidare till tillämpningsfasen. Visionen och definitionerna av vad den riksomfattande webbhandledningen borde vara i det inledande skedet har gjorts. I fortsättningen byggs tjänsten steg för steg upp mot en fungerande helhet. I genomförandet av den första fasen används en smidig projektmetod, d.v.s. helheten är indelad i olika 3–4-veckors avsnitt som alla leder till en fungerande del som kan testas och utvärderas. På det här sättet kan vi styra utvecklingsarbetet bättre och på ett mer flexibelt sätt när arbetet fortskrider.

Arbetsgruppen kunde börja utvärdera de första komponenterna i slutet av november, och enligt gällande tidtabell kommer tjänsten i sin helhet att öppnas för alla handledningsaktörer på sommaren 2018.

Genomförandet koncentrerar sig först på rådgivnings- och vägledningskomponenterna, och nästa vår på en informationstjänstedel som kan användas självständigt.

Vad webbhandledningstjänsten erbjuder

I det inledande skedet ligger huvudvikten för webbhandledningstjänsten på yrkesvals- och karriärvägledning och utbildningsrådgivning. Tjänsten är en interaktiv arbetsplattform mellan kunden och handledaren, som också innehåller redskap för branschövergripande samarbete genom flera kanaler.

Det slutliga målet är en tjänst som erbjuder möjligheten till självständig informationssökning samt redskap för att kontakta experter. Man kan ta kontakt genom att ställa en anonym fråga, som kan leda till ett samtal i flera stadier av frågor och svar. Att ta kontakt kan också leda till att man inleder en webbhandledning där ärendet behandlas med en expert. Kunden ges också möjligheten att direkt be om webbhandledning om det till exempel i samband med ett Navigator-besök konstaterats att det lönar sig att fortskrida med ärendet via webben.

Webbhandledningstjänsten gör det alltid möjligt att använda ett individualiserat handledningsutrymme, ett slags virtuellt hembo, som innehåller materialen och uppgifterna som använts i processen och som fungerar som en beskrivning över hur processen fortskridit. Dessutom möjliggör handledningsutrymmet branschövergripande samarbete i enlighet med kundens behov.

I handledningsutrymmet har man också beaktat grupphandledningens behov så att man kan handleda flera kunder på samma gång.  

För experterna erbjuder tjänsten en möjlighet att bygga upp innehåll som kunden kan utnyttja genom självbetjäning. Dessutom erbjuder tjänsten möjligheten att systematiskt behandla olika slags kontakter. Detta möjliggörs av handledarens och rådgivarens s.k. arbetskö som listar alla kontakter som kommit in till tjänsten, indelade enligt kategori och typ. Kategorier som kan väljas är arbetssökning, utbildning och studier, yrkesval och karriärplanering, yrken och arbete, finansiering av studierna, vardagsliv samt andra ämnen. Typerna är frågor beträffande handledningen samt handledningsbegäran. Dessutom gör systemet det möjligt att vid behov flytta kontakter från en handledare till en annan. Arbetskön ger också en situationsbild i realtid över det egna arbetet och kommande evenemang.

Man kan också skapa ett handledningsutrymme kring vissa experter och/eller ämnesområden, vilket gör det möjligt för handledarna att dela kunskap och lära sig av varandra.

Tjänsten samlar också in både kvalitativ och kvantitativ statistik. Denna information kan utnyttjas både för att utveckla tjänsten och för att förbättra själva webbhandledningen och de relaterade processerna.

Man kommer att fortsätta att utveckla tjänsten efter sommaren 2018, ända till slutet av 2019. Vi strävar till att göra tjänsten allt mer omfattande, och ett arbetsredskap som passar så många handledaraktörer som möjligt.

Tillgänglig webbhandledning

I den här delen samlar vi information om tillgängliga webbhandledningstjänster eller webbplatser som redan har sådana listor.