TIEDOTE (TE-palvelut): Kuntakokeilu Etelä-Savossa - Ohjaamo Olkkari, Mikkeli

null TIEDOTE (TE-palvelut): Kuntakokeilu Etelä-Savossa

Kuntakokeilu Etelä-Savossa

Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnistyneet Etelä-Savossa

Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnistyneet Etelä-Savossa 1.3.2021 alkaen. Mikkelin seudun kuntakokeiluun siirtyi noin 3500 asiakasta ja Savonlinnan kokeiluun noin 1700 asiakasta ja heidän palvelunsa on alkanut kuntakokeiluissa, kertoo johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta. Etelä-Savon TE-toimiston asiakkaana jatkavat noin 8700 henkilöasiakasta ja kaikki maakunnan työnantajat.

Kuntakokeilujen asiakkaina monia työnhakijaryhmiä

Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 Mikkelin kaupungin ja sen kehyskuntien Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala alueella. Savonlinnan kuntakokeilun toteutuu Savonlinnan alueella.
Kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluprosessista ja kokeilun kohderyhmille tarjottavien työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Mikkelin seudun kuntakokeilussa kunnat ovat tehneet keskinäisen sopimuksen yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden palvelut koko toiminta-alueella tasapuolisesti.
Kokeiluun ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistossa.

Työnhakijaksi ilmoittautuvan ei tarvitse itse selvittää, onko hän kuntakokeilun vaiko TE-toimiston asiakas

Jos työnhakijan asiakkuus on siirtynyt TE-toimistosta kuntakokeiluun, hän saa siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asiointi-palvelussa. Kokeilukunnat vastaavat asiointiohjeiden antamisesta omille asiakkailleen ja ovat asiakkaisiin yhteydessä. Mikäli työnhakijan asiakkuus säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia. Ilmoittaudu työnhakijaksi aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, kuuluit sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakkaaksi. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi nyt kokeilujen aikana, saat vastaanottoilmoituksessa tiedon siitä, minne asiakkuutesi kuuluu tarkentaa Makkula.

TE-toimiston palvelut ovat tarjolla Etelä-Savon TE-toimistosta suoraan kaikille työnantajille ja isolle osalle henkilöasiakkaita

Työllisyyden kuntakokeilut kattavat merkittävän osan maakuntaa. Niiden ulkopuolelle jää 4 kuntaa: Pieksämäen kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Näistä kunnista tuleville TE-palvelujen asiakkaille Etelä-Savon TE-toimisto tarjoaa ELY-keskuksen tukemana palvelujensa täyden kirjon.

Kuntakokeilualueilla kokeiluun kuulumattomien asiakasryhmien, kuntien ja kuntalaisten palvelut TE-toimistossa jatkuvat edelleen normaalisti. Mikäli asiakkuus henkilöasiakkaana säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, on henkilö sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas. Oma asioinnin vastaanottoilmoituksessa on tieto asiakkuuden hoitajatahosta. TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut säilyvät ennallaan ja ovat kaikkien työnantajien käytettävissä riippumatta organisaation kotikunnasta.

Työnantajien kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin mm. palkkatuen hakemisen osalta. Työnantajan pitää palkkatukihakemusta täyttäessään tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Helpoiten sen saa selville kysymällä palkkatuella rekrytoitavalta henkilöltä, onko hän kuntakokeilun vai TE-toimiston asiakas.

Kokeilutoimintaan muutoksia jo tänä vuonna

Suomen hallitus esittää työllisyyden kuntakokeiluja koskevaan lakiin muutoksia, niin, että lakiin lisättäisiin säännökset, jotka mahdollistavat asiakkaan siirtämisen kokeilukunnasta TE-toimistoon tai toiseen kokeilukuntaan asiakkaan pyynnöstä. Siirtäminen edellyttäisi, että se on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä ja että siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja. Asiakas voitaisiin siirtää myös toisen kokeilukunnan asiakkaaksi sillä lisäedellytyksellä, että kohdekunta suostuu siirtoon.

Lakiin lisättäisiin myös säännökset työttömyysturvatehtävien laajemmaksi siirtämiseksi TE-toimistoilta kokeilukunnille niin, että kokeilukunta ja TE-toimisto antaisivat omien asiakkaidensa osalta työvoimapoliittisen lausunnon kaikista niistä työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä, joihin ei liity harkintaa tai joissa harkintaa on vain vähän.
Lakiesityksessä esitetään myös harkinnanvaraisen kulukorvauksen muutoksenhakusäännöksiä selkeytettäviksi sekä täsmennettäisiin myös asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksiin liittyviä säännöksiä henkilöasiakkaiden palvelujen parantamiseksi. Kokeilualueen kuntien kuntayhtymän virkamies voisi saada URA-asiakastietojärjestelmää koskevan käyttöoikeuden vastaavin edellytyksin kuin kunnan virkamies. Lisäksi monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisterin (TYPPI-rekisteri) käyttöoikeus voitaisiin myöntää myös muulle kuin virkamiehelle sekä myös sellaisen kuntayhtymän palveluksessa olevalle, joka vastaa monialaisessa yhteispalvelulaissa (TYP-laissa) tarkoitetuista tehtävistä. Asiakasjärjestelmien käyttöoikeudet myönnetään aina tietosuojavaatimusten edellyttämällä tavalla.

Muutosten olisi tarkoitus tulla pääosin voimaan 1.6.2021. Työttömyysturvatehtävien siirtoa koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 2.10.2021, jotta tarvittavat tietojärjestelmämuutokset saadaan tehtyä.


Lisätietoja verkossa:

Lisätietoja:
Hanna Makkula, johtaja, puh. 0295 044 004, Etelä-Savon TE-toimisto