Tietosuoja - Ohjaamo Valkeakoski

Tietosuoja

                 

  

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14

Ohjaamotoiminnan asiakasrekisteri 18.2.2021, päivitetty 9.3.2022

1.                Rekisterin nimi

                      Ohjaamotoiminnan asiakasrekisteri

2.                Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käytetään neuvonta- ja ohjauspalveluiden asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen keräämisessä. Tilastoaineisto on anonyymiä puhdasta tilastollista materiaalia eikä sisällä asiakkaiden tunnistetietoja, jolloin se voidaan toimittaa sähköpostin liitetiedostona.

3.                Rekisterinpitäjä

                       Valkeakosken kaupunki, y-tunnus 0157568 -2

4.                Rekisteristä vastaava viranhaltija

                        Työllisyyspalvelujen johtaja Sari Ilovuori

                      Valkeakosken kaupunki, Sääksmäentie 2, PL20, 37601 Valkeakoski

                      Puhelin 03 56 91 100 (kaupungin vaihde)

5.                Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

                        Ohjaamokoordinaattori Kaisa Lahtinen

                      Valkeakosken kaupunki, Sääksmäentie 2, PL20, 37601 Valkeakoski

                      Puhelin 044 244 7347

                     

6.                Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

                        Valkeakosken kaupungin toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja kaupungin lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

7.                Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Rekisterintietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Toiminnan peruste

Nuorisolaki (1285/2016)

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki työllisyydenhoidon kuntakokeilusta (1269/2020)

Maksuihin, taloudelliseen tukeen ja palveluihin liittyvät                                   säädökset

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja                          kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)

Lapsilisälaki (796/1992)

Opintotukilaki (65/1994)

Henkilöstöön liittyvät säädökset

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä       (504/2002)

Rahoitukseen liittyvät säädökset

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001)

Muu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lastensuojelulaki (417/2007)

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)

Laki julkisesta työ- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

  1. Rekisterissä olevat henkilötiedot
  • Perustiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Ohjauksen yhteydessä antamasi tiedot elämäntilanteesta
  • Annettu ohjaus ja neuvonta sekä palaute
  • Antamasi suostumukset ja niiden peruutukset
  • Alaikäisistä on huoltajien perus- ja yhteystiedot

                  

Erityisiä henkilöryhmiä koskevia tietoina käsitellään uskonnollista tai filosofista vakaumusta sekä terveyttä koskevia tietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c –kohta)

2.                Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

ohjaustaverkossa.fi

Bookings.com

3.                Rekisterissä on manuaalista aineistoa

                   Ei

4.                Rekisterin tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

5.                Tietojen suojaamisen periaatteet

                   Tietojen säilytystä, arkistointia ja hävittämistä ohjataan tiedonhallintasuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Tietojärjestelmiin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

6.                Rekisterissä olevien tietojen luovutus

                   Rekisterissä olevia tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

                      Soveltuvan lainsäädännön edellyttäessä tietoja voidaan luovuttaa toiselle viranomaiselle. Myös viranomaistehtävien uudelleen järjestelyn yhteydessä tietosi voidaan siirtää toiselle toimivaltaiselle ja tehtäviä hoitavalle viranomaiselle.

Annetun suostumuksen mukaan tietoa voidaan luovuttaa ohjaustaverkossa.fi ja palvelussa ohjaustilassa sekä Bookings.com ajanvarausjärjestelmässä toiselle viranomaiselle tai organisaatiolle, jos rekisteröity osallistuu yksilöohjaukseen tai monialaiseen ohjaukseen.

                  

7.                Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

                   Ei siirretä

8.                Henkilötietojen säilytysajat ja säilytysajan määrittämiskriteerit

                   Säilytys toteutetaan Valkeakosken kaupungin tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Tiedonhallintasuunnitelmassa on otettu huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja Kuntaliiton sekä Kansallisarkiston ohjeet, määräykset ja normit.

9.                Rekisteröidyn oikeudet

                   Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.valkeakoski.fi/asioi-verkossa/tietosuoja-ja-evasteet/ sekä kaupungin kirjaamosta